G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

iul/19

30

ANUNŢ privind PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE III/2019 pentru submăsurile 4.2, 4.3, 7.2A, 7.2B

Asociatia „Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenelor de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr. III/2019 după cum urmează:

  

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole până la data de 04.10.2019

Scopul măsurii este dezvoltarea unităților existente și/sau crearea IMM-uri noi pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole. Măsura contribuie la prioritatea P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, cooperativa agricolă (înființată conform Legii nr. 566/2004 cu modificăriile și completăriile ulterioare).

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • elaborarea planului de afaceri, cercetare de piață;
 • construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru procesul tehnologic, inclusiv pentru depozitare, instalații necesare, branșamente la utilități;
 • achiziționare utilaj pentru colectarea, curățarea și spălarea produselor agricole;
 • achiziționarea vehiculului specializat (max. 2/ proiect) pentru comercializarea și transport de produse;
 • costurile generale conform fișa submăsurii 4.2.

Fond disponibil: 43.576,68 euro.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 5.000 euro – 43.576 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 04.10.2019, ora 16:00.

aaa

Submăsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei/producerea lemnului de foc din păduri, pășuni, fânețe până la data de 09.08.2019 

Scopul măsurii: crearea condițiilor de bază pentru utilizarea biomasei/producerea lemnului de foc din curățări, rărituri, igenizări de pe suprafeţe agricole și silvice pentru producerea energiei termice.

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, composesorate, asociații composesorale.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • elaborarea studiului privind biomasa accesibilă într-o zonă de 400km² (activitate obligatorie numai în cazul achiziționării vehicului specializat pentru producerea energiei termice din biomasă, pentru a fi eligibile aceste cheltuieli vor fi încadrate în cuantumul cheltuielilor pentru consultanță);
 • construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru procesul tehnologic, inclusiv pentru depozitare, instalații necesare, branșamente la utilități;
 • achiziționarea vehiculului specializat (max. 1/proiect) pentru transport specializat, achiziționarea utilaje specifice de tocat lemne;
 • achiziționarea utilajelor de tăiat și despicat lemne de foc (activitate: fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor de plută, paie și din alte materiale vegetale împletite);
 • costurile generale conform submăsura 4.3.

Fond disponibil: 69.974 euro.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 5.000 euro – 69.974 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 09.08.2019, ora 16:00.

aaa

Sub-măsura 7.2A Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară active până la data de 06.09.2019 

Scopul măsurii: contribuie la creșterea eficienței energetice în instituții publice prin modernizarea și retehnologizarea sistemelor de încălzire și de apă caldă.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuind la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: comune din zona G10, orașul Borsec (UAT), inclusiv alte instituții publice cu structură teritorială în zonă.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • modernizarea și eficientizarea sistemelor de încălzire, respectiv de apă caldă în clădiri publice: achiziționare și montaj utilaje și echipamente (construcții și arhitectură numai dacă este strict necesar pentru realizarea proiectului, având o pondere de maxim 15% calculată din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general), agent termic pe bază de biomasă și energie solară;
 • costurile generale conform fișa submăsuri 7.2A.

Fond disponibil: 6.747 euro. 

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 5.000 euro – 6.747 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 06.09.2019, ora 16:00.

aaa

Submăsura 7.2B Infrastructură pentru servicii publice și sociale până la data de 06.09.2019 

Măsura cuprinde cinci acțiuni:

 • acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale, pentru că nu sunt prezente serviciile sociale respective în mai multe comune;
 • acțiunea 2: iluminat public eficient: pentru creșterea eficienței energetice, respectiv creșterea siguranței de circulație;
 • acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice pentru protejarea calitatea apelor;
 • acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor: clădiri abandonate, degradate sau cu funcți neadecvate sunt prezente în mai multe centre, situația trebuie ameliorată prin introducerea funcții noi;
 • acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping având în vederea că pentru elevi și studenți din zona nu există infrastructură necesară pentru organizarea taberelor;
 • acțiunea 6: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;
 • acțiunea 7: construcția/reabilitarea/extinderea/amenajarea de alei, spațiilor publice de recreere și trotuare de interes pentru accesul populației rurale locale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuid la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: asociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu, unități de cult, composesorate, asociații composesorale, societăți comerciale (SRL, SA), operatori de sisteme de apă uzată/canalizare cu licențe ANRSC valabilă, comune din zona G10, orașul Borsec (UAT). 

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale: construirea, modernizarea, dotarea clădirilor pentru servicii sociale;
 • acțiunea 2: iluminat public eficient: achiziționarea, instalarea corpurilor de iluminat public LED respectând SR. 13433:1999;
 • acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice: achiziționare utilaje și/sau toalete mobile ecologice;
 • acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor: reabilitarea, modernizarea clădirilor, inclusiv dotare pentru introducerea de noi funcții;
 • acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping: toate tipuri de activitate pentru îndeplinirea criteriilor stipulate pentru campinguri cu 1 sau 2 stele;
 • acțiunea 6: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;
 • acțiunea 7: construcția/reabilitarea/extinderea/amenajarea de alei, spațiilor publice de recreere, odihnă (parcuri mici, spații de joacă pentru copii), trotuare de interes pentru accesul populației rurale locale;
 • costurile generale conform fișa submăsurii 7.2B.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil:

 • pentru operațiunile generatoare de venit – până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit – până la 100%.

Fond disponibil: 22.063,21 euro.

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 190.000 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 06.09.2019, ora 16:00.

aaa

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal: 537250, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

 • la adresa Com. Remetea, Sat Remetea, P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal: 537250;
 • website: www.g10.ro, e-mail: office@g10.ro;
 • tel/ fax: 0266 352 360.

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

 

<<

>>

G10