G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Analiza SWOT

Analiza SWOT al Regiunii Giurgeu G10 s-a realizat pe patru mari domenii: swot

 • Teritoriul
 • Populaţia
 • Activităţi economice
 • Organizarea socială şi instituţională

TERITORIUL

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri)
(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător)

Puncte tari

 • zonă de munte cu peisaj frumos
 • zăcăminte naturale diferite, cele mai importante apele minerale
 • în păduri sunt multe fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale
 • condiţii bune pentru zootehnie
 • fauna este foarte bogată şi variată în specii
 • cele mai multe drumuri judeţene şi naţionale au fost renovate recent
 • patrimoniu natural unic, multe zone de interes turistic (ex: Masivul Hăşmaşul, zona turistică Lacul Roşu – Cheile Bicazului)
 • rezervaţii mai mici sau mai mari cu floră şi faună specială lângă mai multe localităţi din zona ţintă (ex. Sapte Izvoare, Poiana Zânelor, Grota urşilor, Peştera Şugău, Mlaştina „După Luncă”, Mlaştina cea Mare)
 • în Zona ţintă există două zone de Natura 2000
 • omogenitatea arhitecturii, care notă din materialul lemnos folosit cu precădere în ornamentarea clădirilor şi porţilor
 • în zonă există multe mori de apă
 • existenţa mai multor clădiri cu arhitectură burgheză construite de familiile bogate în secolul trecut
 • cultură legată predominant de agricultură şi animale
 • multe obiceiuri comune: colindatul de crăciun, pomana porcului, sfinţitul hotarelor, udatul de paşti, hramul localităţilor, vopsire de ou cu ceară
 • aproape în fiecare localitate a apărut şi acvacultura, este favorizat păstrăvul
 • suprafeţe mari de păduri
Puncte slabe

 • solul este specific zonelor de munte: argilos, nisipos
 • multe clădiri din patrimoniul construit este în stare foarte degradată
 • zonă relativ izolată din cauza munţilor
 • aeroport la numai 130 km
 • lipsa autostrăzii
 • drumurile din comune şi mai ales drumurile spre pământurile arabile şi spre păduri sunt într-o stare foarte degradată
 • calea ferată din zonă este foarte degradată
 • multe activităţi ilegale de tăiere a pădurilor
 • foarte multe păduri sunt defrişate în totalitate
 • nivelul scăzut a activităţilor de replantare în locul copacilor tăiaţi
Oportunităţi

 • posibilităţi de finanţare nerambursabilă din fondurile structurale în multe domenii (transport, infrastructură de bază, protecţia mediului, dezvoltarea domeniului agriculturii, etc.)
 • cerere reală pe piaţa serviciilor turistice în domeniul agroturismului, ecoturismului
 • cerere reală pe piaţa produselor alimentare ecologice (fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci)
Riscuri

 • politica haotică privind construcţia de autostrăzi
 • management ineficient al infrastructurii căilor ferate din ţară

POPULAŢIA
(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi competenţe specifice teritoriului)

Puncte tari

 • migraţia a înregistrat o tendinţă pozitivă în regiunea analizată
 • mai mult de jumătate a populaţiei active lucrează în sectorul industrial şi de artizanat
 • 75% din populaţia activă pe lângă activitatea principală (adică locul de muncă oficial care apare şi în statistici) este şi participant activ al sectorului agrar (cultivă pentru uz propriu)
 • în zona analizată şomajul arată o tendinţă asemănătoare şomajului mediu la nivel de ţară (5% în 2008)
 • în zona G10 măsura îmbătrânirii nu este mai mare decât în ţară sau în judeţ
Puncte slabe

 • tendinţa scăderii populaţiei arată un trend crescător în continuare
 • lipsa experienţei în prelucrarea  produselor agro-alimentare
 • lipsa atitudinii de planificare pe termen lung
 • nivelul scăzut a cunoştinţelor economice, financiare şi de management al unei firme mici
Oportunităţi

 • posibilităţi de finanţare nerambursabilă din fondurile structurale în domeniul dezvoltării resurselor umane
 • posibilităţi de parteneriat cu instituţii, organizaţii europene de instruire în domeniul agriculturii şi agroturism
Riscuri

 • sistemul educaţional este foarte nefavorabil, ineficient în România
 • pe piaţa formării adulţilor predominaţia cursurilor fără calitate

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
(primar – secundar – terţiar – servicii – turism)

Puncte tari

 • putem observa o îmbunătăţire a materialului genetic la nivelul bovinelor
 • local knowledge existent în domeniul prelucrării cu specific local al produselor agricole (lapte, fructe de pădure, ciuperci)
 • apa minerală de la Borsec este cunoscut nu numai în ţară dar şi în străinătate
 • în zona ţintă 80% din întreprinderi industriale sunt micro-întreprinderi
 • dominaţia firmelor bazate în principal pe prelucrarea lemnului
 • în domeniul serviciilor cele mai importante două servicii sunt hotelurile şi transportul
 • proporţia terenurilor neproductive este nul
Puncte slabe

 • capacitatea de prelucrare a laptelui nu este integral folosită, aici mai este posibilitate de expansiune
 • calitatea laptelui nu este întotdeauna conformă cerinţelor UE
 • lipseşte cu desăvârşire prelucrarea plantelor medicinale
 • fructele de pădure şi ciupercile sunt puţin valorificate
 • nicăieri în zonă nu se prelucrează cartoful
 • activitatea agricolă este desfăşurată preponderent pe ferme de semisubzistenţă (care desfăşoară o activitate agricolă ineficientă din cauza dimensiunilor mici ale parcelelor – „fâşiilor de teren”)
 • în oraşul şi comunele zonei de acţiune nu există firme mari, cele mai mari firme sunt în oraşul Borsec (îmbutelierea apei minerale), la Ditrău fabrica de încălţăminte, Remetea (prelucrarea laptelui)
 • segmentul serviciilor şi infrastructura oferită în sporturile de iarnă mai trebuie dezvoltată
 • diversificarea ofertelor în serviciile turistice, atât celor de iarnă cât şi celor de vară, este o necesitate a zonei
 • deşi piaţa serviciilor turistice este în plină expansiune, personalul ocupat în acest sector nu este foarte mare
Oportunităţi

 • posibilităţi de finanţare nerambursabilă din fondurile structurale în domeniul agriculturii, activităţilor de producţie şi prelucrare, turism
 • cerere reală pe piaţa serviciilor turistice în domeniul agroturismului, ecoturismului
 • cerere reală pe piaţa produselor alimentare ecologice (fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci)
Riscuri

 • economia instabilă din România
 • efectele negative ale crizei economice din 2009
 • legislaţia în domeniu foarte haotică şi instabilă în ţară
 • sistemul instituţional al fondurilor structurale ineficient, nerespectarea termenelor
 • politica de dezvoltare a sectorului IMM foarte ineficient

ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ

(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională)

Puncte tari

 • existenţa unor forme asociative eficiente în alte domenii decât a produselor agricole (administrarea pădurilor prin composesorate, cluster bazat pe prelucrarea lemnului, organizaţii neguvernamentale în domeniile tineret, cultură, activităţi sociale, de sport)
Puncte slabe

 • atitudine negativă în cadrul populaţiei privind asocierea
 • inexistenţa formelor asociative în cadrul producătorilor agricoli
Oportunităţi

 • posibilităţi de finanţare nerambursabilă din fondurile structurale în domeniul sprijinirii formării asociaţiilor de producători
 • existenţa cererii pe piaţă a produselor ecologice, naturale
 • experienţa pozitivă a formelor asociative de producători în regiunile mai dezvoltate
Riscuri

 • amintiri negative privind colectivizarea din era comunismului
G10