G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Măsuri

AXA I Competitivitatea Sectoarelor Agricole și Forestiere

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

AXA III Calitatea Vieţii În Zonele Rurale și Diversificarea Economiei Rurale

Măsura 312 – Dezvoltarea întreprinderilor

Măsura 313 – Investiţii turistice

Măsura 321 – Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală

Măsura 323 – Conservarea patrimoniului construit

AXA IV LEADER

Măsura 421 – Cooperare transnațională

M 414-421

Reprezentanții din zona G10 au participat la o vizită de studii în Ungaria și în Austria pe parcursul realizării procesului de planificare strategică. Potențialul de cooperare transnațională aferent GAL-ului este ridicat, având în vedere și faptul că numărul mediu ale localităților înfrățite este de 9 / localitate. Calitățile și competențele de a îniția proiecte de cooperare sunt demonstrate prin realizarea evevnimentului de cooperare interteritorială în 2010 de către potențialul GAL. Alte măsuri din PDL au caracter inovativ și pot fi considerate ca și proiecte pilot – în acest sens potențialul de cooperare în domeniile următoare este bine fundamentat:

-          dezvoltarea proceselor de prelucrare în industria alimentară bazate pe tradiții locale, conservarea patrimoniului local material si/sau imaterial

-          activități inovative în LEADER: managementul cooperării tip LEADER GAL în mediu bilingv și evaluarea criteriilor privind inițiative inovative în contextul dezvoltării rurale

-          activități legat de turism(sistem GPS,evaluarea și promovarea moștenirii culturale,portal turistic complex,drumuri tematice,analize etc)

Obiectivele operaţionale ale măsurii:

-          sprijin financiar pentru activități pregătitoare

-          sprijin financiar pentru activități de cooperare transnaționale propriu zisă

-          diseminarea rezultatelor obținute la nivel local, național și UE

Priorităţi şi criterii de selecţie:

-          implică mai mult de două GAL-uri din România

-          implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader +

-          includ activităţi inovative

-          combină obiectivele din diferite axe ale PNDR

-          se adresează fermierilor de semi-subzistenţă

-          se adresează tinerilor din zona rurală

-          respectă normele de mediu

Tipuri de beneficiari :

Parteneriate de cooperare definite conform Ghidului nr. RD12/10/2006 rev3 (DG ADR, D G., G.1.):

- parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER

- proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun

- coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER

Finanţare :

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea proiectelor: va fi cuprinsă între 5.000 – 400.000  €

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

1

10.000 €

10.000 €

8.000 €

2.000 €

0 €

M 413-323

Conservarea patrimoniului construit

Restaurarea, conservarea clădirilor care aparţin patrimoniului local construit și asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local construit. Se vor sprijini proiectele care au o valoare arhitecturală cât mai semnificativă. Valoarea arhitecturală a proiectelor va fi stabilită de către o comisie de specialitate.

Tipuri de beneficiari:

Publici: autorităţi publice locale

Privaţi: persoane fizice, întreprinderi mici şi mijlocii, microîntreprinderi, asociaţii şi fundaţii,

unitati de cult, instituti de cult

Finanţare:

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Nu va depăşi 150.000 euro/proiect.

Valoarea proiectelor: va fi cuprinsă între 5.000 – 400.000 euro.
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%

M 413-321

Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală

Măsura 41-321 sprijină crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală.

Priorităţi şi criterii de selecţie:

Submăsura 41-321 A):

- construirea, reabilitarea şi/sau modernizarea terenurilor de joacă, de sport şi de odihnă (parcuri mici)

Submăsura 41-321 B):

- asigurarea echipamentelor de specialitate ale unităţilor pentru situaţii de urgenţă, cu angajament pentru o arie de deservire care acoperă minim 3 comune (sau oraş, după caz)

Submăsura 41-321 C):

- achiziţionare mijloace de transport speciale pentru grupurile defavorizate (săraci, persoane cu dizabilităţi fizice sau cele care sunt la vârsta a treia)

- proiecte care au o zonă de deservire care acoperă minim 2 comune (sau oraş, după caz)

Submăsura 41-321 D):

- centre multifuncţionale pentru servicii legate de sănătatea public

Tipuri de beneficiari:

Publici: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora

Privaţi: asociaţii şi fundaţii, întreprinderi mici şi mijlocii, microîntreprinderi

Finanţare:

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Nu va depăşi 150.000 euro/proiect.
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%

Valoarea proiectelor: va fi cuprinsă între 5.000 – 400.000 euro.

M 413-313

Investiţii turistice

În zona G10 există destul de multe locuri de cazare, însă lipsesc celelalte servicii turistice pentru activităţi de recreere sau programe care să ofere diverse modalităţi pentru petrecerea timpului liber (precum pârtii de schi mai mari cu infrastructură modernă, echitaţie, cunoaşterea sau însuşirea meşteşugurilor tradiţionale locale, etc.).

Este importantă sprijinirea   acelor  persoane, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agroturismului sau care oferă găzduire la domiciliul propriu, acestea putând reprezenta o altă atracţie în zonă. În prezent, zona G10 nu dispune de un marketing turistic unitar, însă există posibilitatea elaborării unei strategii de marketing, care să cuprindă toată zona.

Priorităţi şi criterii de selecţie

Măsura 41-313 PDL „Investiţii turistice” se încadrează în obiectivele și tipuri de investiții al  măsurii 313 din PNDR „Încurajarea activităţilor turistice”, proiectele finanţate  prin această măsură trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate si conformitate prevăzute în Ghidul solicitantului 313 PNDR în caz contrar, proiectul fiind declarat neeligibil sau neconform.

Submăsura 313 A):
- servicii inovative, care nu există încă în zonă, dar sunt disponibile sau pot fi create condiţiile optime pentru furnizarea acestora

Submăsura 313 B):
- investiţii mici (maxim 5 camere)
- solicitanţi care sunt membrii unor organizaţii profesionale cu sediul înregistrat în regiune, care îşi desfăşoară activitatea într-unul din domeniile dezvoltarea turismului, rezervări (cazare) sau promoţie
- solicitanţi, care dispun de o diplomă de specializare sau calificare în domeniul turismului rural sau al agroturismului, sau care se angajează să o obţină până la finalizarea implementării proiectului.
- fermieri sub 40 de ani

Submăsura 313 C):
- proiecte cu caracter „cluster turistic”, având ca membri şi fermierii eligibili în cadrul submăsurii B), cu minim 3 membri din fiecare dintre cele 10 localităţi (planuri pentru trasee tematice, program cultural anual, cadastrul valorilor culturale, rezervare online de cazare, pagină web)

Tipuri de beneficiari

Submăsura 313 A): microîntreprinderi (inclusiv start-up ), persoane fizice autorizate, persoane fizice
Submăsura 313 B): microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, persoane fizice- având statut de fermier
Submăsura 313 C): asociaţii şi fundaţii înregistrate conform O.G. 26/2000

Finanţare:

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:
6.003 euro/proiect

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :
- 100%, pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit.
- 85%, pentru investitiile in agroturism, respectiv in activitati recreationale
Valoarea proiectelor: va fi cuprinsă între 5.000 – 400.000 euro

ATENȚIE!

Punctarea proiectelor se va face conform tabelului din Apelul de selecție întocmit de către  GAL Giurgeu G10, de aceea criteriile de selecţie şi punctajul din Ghidul solicitantului al Măsurii 313 nu vor fi luate în considerare. Pentru informații detaliate vă rugăm să vă adresați Compartimentul Administrativ al asociaţiei GAL G10.

M 413-312

Dezvoltarea întreprinderilor

Măsura 41-312 sprijină întreprinderile cu scopul dezvoltării acestora, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale.

Priorităţi şi criterii de selecţie generale:

Cea mai înaltă prioritate o reprezintă sprijinirea întreprinderilor start-up, respectiv a celor deţinute şi conduse de femei sau tineri, astfel, solicitanţii, care se încadrează în aceste categorii, vor primi un punctaj mai mare. De asemenea, vor primi puncte suplimentare acele întreprinderi, care au minim 3 angajaţi şi realizează o schimbare inovativă de structură.

Priorităţi şi criterii de selecţie specifice:

- sprijinirea activităţilor meşteşugăreşti şi de artizanat

- sprijinirea construcţiilor cu metode tradiţionale, specifice zonei

- dezvoltarea serviciilor strâns legate de turism, implementate pe teritoriile din preajma investiţiilor turistice

- sprijinirea farmaciilor de gardă, cu angajament pentru o arie de deservire subzonală

- sprijinirea întreprinderilor care angajează un număr cât mai mare de oameni

- întreprinderile cu angajamente suplimentare (faţă de reglementările referitoare la temele orizontale) în domeniul egalităţii de şanse

Tipuri de beneficiari:

Privaţi: Microintreprinderi, Persoane Fizice

Sunt excluse de la finanţare: domeniul serviciilor turistice şi domeniul serviciilor financiar-bancare.

Finanţare:

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul în care investiția prevede producția de bunuri, intensitatea ajutorului va fi 85% dar nu poate să depăşească 30.000 euro/proiect.

Valoarea proiectelor: va fi cuprinsă între 5.000 – 400.000 euro

M 411-112

Instalarea tinerilor fermieri

Obiectivul operaţional al măsurii este :

 - Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:

 - Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole.

 - Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole.

 - Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei.

 - Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare.

Priorităţi şi criterii de selecţie sunt:

 -     Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă,recunoscută conform legislației în vigoare

 -     Caracterul inovativ in sensul prelucrării laptelui la nivel de fermă,la scară mică

 -     Proiectul cuprinde acțiuni pentru protecția mediului

Beneficiari eligibili:

Privaţi: Măsura 112 sprijină fermieri(persoană fizică, persoană fizică înregistrată și autorizată conform OUG 44/2008, asociat si administrator unic al unei SRL înființată pe baza Legii 31/1990) care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele condiţii:

 - Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei.

 - Deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.

 - Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei.

 - Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

 - Are nivelul minim de calificare:

 - absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol;

 - absolvent de liceu sau de şcoală profesionala/şcoală de arte si meserii care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil agricol.

Finanţare :

  •  Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe. Beneficiarul trebuie să demo nstreze la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier.
  • Sprijinul pentru instalare este de 12.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 euro/1 UDE dar nu va putea depăşi 40.000 Euro/exploataţie.
G10